Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti TechniSat Digital GmbH

Fakturační adresa a sídlo firmy

TechniSat DigiTal GmbH
Julius Saxler Strasse 3
54 550 Daun
Německo

VAT:  DE149932421

Poslední aktualizace duben 2016

  1. Rozsah platnosti / uzavření smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky a dodací podmínky společnosti TechniSat Digital GmbH (dále jen "TechniSat") s podnikateli a dalšími prodejci (dále jen "kupující") platí tyto Všeobecné obchodní podmínky a dodací podmínky. Opatření, která se od nich odchylují, zejména nákupní podmínek kupujícího, se stanou součástí smlouvy, pouze pokud je to výslovně písemně dohodnuto nebo ve formě textu (např. E-mailem nebo faxem).

Nabídky poskytnuté společností TechniSat jsou nezávazné. Smlouva vzniká až do doby, kdy kupující obdrží potvrzení objednávky nebo je zboží dodáno zákazníkovi.

  1. Ceny / náklady na dopravu

Publikování nových produktových katalogů a produktových řad činí předchozí katalogy a rozsahy produktů společnosti TechniSat neplatné. Platí příslušné aktuální produktové řady a podmínky nákupu platné v den přijetí objednávky.

Společnost TechniSat má právo kupujícímu po obdržení objednávky navýšit ceny, pokud je to založeno na nárůstu platů a zvýšení nákladů na materiál, zejména na zvýšení dodavatelských cen. Pokud cena překračuje typický rozsah trhu, má kupující právo smlouvu zrušit.

Při hodnotě objednávky vyšší než 500 EUR (karton), nebo 1500 € (např. paleta) je cena dopravy zdarma. V případě menší objednávky je účtován malý příplatek ve výši 8 EUR.

  1. Právo provádět změny

Společnost TechniSat si vyhrazuje právo provádět technické změny v rámci tolerančního rozsahu jakosti, jakož i obchodních typických odchylek; ilustrace a popisy mohou odchylovat od dodaného zboží.

  1. Platba, balení a přeprava / převod rizika

Náklady na balení, náklady na půjčky a opotřebení obalového materiálu, jakož i náklady na případné vrácení obalového materiálu nese kupující.

TechniSat má právo požadovat platbu předem. Není-li s kupujícím dohodnuta splatnost, jsou faktury splatné nejpozději v den odeslání zboží . Zvýhodnění za platby v hotovosti je poskytováno pouze v případě, že je součástí smlouvy se společností TechniSat. Pokud společnost TechniSat poskytuje splatnost, jsou rozhodující informace na faktuře. Jakákoli sleva za hotovostní, či rychlou platbu se provádí z čisté částky faktury vypočtené po odečtení slev, nákladů na dopravu a dalších nákladů.

Společnost TechniSat není povinna přijímat směnky nebo šeky jako platbu. Jsou-li akceptovány, přijetí se uskuteční pouze po jejich ověření. Náklady na sběr a diskont, stejně jako výměnnou daň hradí kupující. Tyto náklady musí být společnosti TechniSat připsány společně s částkou faktury. Společnost TechniSat nepřebírá žádnou odpovědnost v případě, že nebyla inkasována.

Riziko ztráty a degradace zboží je přeneseno na kupujícího při odeslání zboží zákazníkovi, resp. v momentě, kdy je zboží převedeno na dopravní společnost.

  1. Přijetí a platební neschopnost / ukončení platby / žádost o insolvenci

Pokud kupující nepřijme dodávku, nebo jiným způsobem porušuje další povinnosti spolupráce, je společnost TechniSat oprávněna požadovat náhradu škody, která vznikne, včetně případných dodatečných výdajů. Vyhrazujeme si právo uplatnit další nároky pokud jsou přítomny výše uvedené předpoklady, hrozí riziko zničení, nebo  zhoršení stavu zboží v okamžiku, kdy kupující nepřijímá dodávku, nebo je kupující v prodlení s platbou.

Pokud kupující překročí lhůtu splatnosti, která je stanovena, úroky z prodlení jsou splatné ve výši 9% příslušné základní sazby Evropské centrální banky.

Společnost TechniSat si vyhrazuje právo požadovat další škody z prodlení; jakmile začne prodlení, má TechniSat právo požadovat celkovou náhradu výdajů ve výši 15 EUR za každý upomínkový dopis.

V případě prodlení s platbami, ukončení plateb nebo pochybností o platební schopnosti kupujícího v důsledku donucovacích opatření, nebo žádosti o úpadku proti aktivitám kupujícího, má TechniSat právo požadovat zálohu, nebo složení jistiny, nebo odstoupit od smlouvy.

  1. Oznamování závad / zákonná záruka

Je-li Kupujícím registrovaným obchodníkem, je povinen zboží pečlivě zkontrolovat ihned po jeho doručení a nejpozději do pěti dnů od doručení oznámit TechniSatu písemně nedostatky. V opačném případě se zboží považuje za přijaté i s ohledem na tuto vadu. Stížnosti týkající se části dodávky neposkytují zdůvodnění stížnosti na celou dodávku.

Není-li kupujícím registrovaným obchodníkem, ale je podnikatelem, platí výše uvedené povinnosti se stanovením, že prodávající musí být písemně informován o zjevných vadách na zboží ve lhůtě dvou týdnů od dodání. Prodávající musí být písemně informován o zjevném poškození balení a přepravě během sedmi dnů od dodání.

Společnost TechniSat nenabízí zákonnou záruku na poruchy, které jsou založeny na neprofesionální manipulaci se zbožím (např. neoprávněným otevřením zařízení) nebo na hardwarových a softwarových úpravách.

V případě hardwarových nebo softwarových úprav stavu zboží, re-ingeneeringu, nebo jiných nezákonných modifikacích, není společnost TechniSat již odpovědná za stav a chování produktu.

Kupující je povinen informovat své zákazníky o výše uvedených omezeních odpovědnosti a předat tyto předpisy, pokud to bude přípustné, prostřednictvím Všeobecných obchodních podmínek.

Pokud je zboží vráceno společnosti TechniSat kvůli údajné závadě, musí dodávka obsahovat přesný popis závady. Dále musí být zboží vráceno v pevných a bezpečných obalech včetně příslušenství (např. Napájecí kabel, dálkové ovládání).

Pokud tomu tak není, má společnost TechniSat nárok na náhradu škody, vrácení zásilky bezplatně, nebo fakturování nezbytného dodatečného úsilí potřebného k lokalizaci poruchy. Zpoždění vyplývající z tohoto porušení nese kupující, nebo podněcovatel.

  1. Odpovědnost

Společnost TechniSat je odpovědná pouze chyby vycházející u úmyslu a hrubé nedbalosti.

Výše uvedená odpovědnost se však omezuje na typicky předvídatelné škody vůči kupujícím, kteří jsou podnikateli, jak je obsaženo v § 14 německého občanského zákoníku.

Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek a odpovědnost za jakoukoli výslovně předpokládanou záruku zůstávají v rozporu s uvedenými omezeními.

Kupující je povinen zavést příslušné smluvní dohody vůči osobám, které nejsou obchodníky, omezit odpovědnost za škody způsobené hrubou nedbalostí, nebo záměrem, pokud se tento případ nevztahuje na újmu na životě, nebo zdraví. V případě, že jsou jeho zákazníky podnikateli (dodavatelský řetězec), je kupující povinen tyto zákazníky předat všem omezením uvedeným pod č. 6 a 7, pokud je to právně přípustné, a zajistit, aby jejich zákazníci příslušným způsobem předali příslušná ustanovení.

  1. Rezervace vlastnictví

Všechny dodávky jsou prováděny jak v rámci jednoduché, tak rozšířené rezervace vlastnictví; tj. prodloužení a udržování běžného účtu. Dodané zboží zůstává majetkem společnosti TechniSat, dokud nebude kupní cena a veškeré další požadavky společnosti TechniSat vůči kupujícímu z probíhající obchodní transakce uhrazeny v plné výši (v případě platby šekem nebo směnkou: až do jejího vyúčtování ).

Kupující má právo prodat zboží, nebo vyrobené výrobky jako součást řádného podnikání. Kupující tímto přidělí společnosti TechniSat veškeré nároky na nabyvatele vyplývající z dalšího prodeje, aby ochránily její nároky.

Kupující má nárok a povinnost shromáždit požadavky, pokud společnost TechniSat tuto autorizaci neodvolá. Schvalovací oprávnění kupujícího je neplatné bez výslovného prohlášení společnosti TechniSat, pokud kupující ukončí platby.

Společnost TechniSat se zavazuje uvolnit na požádání kupujícího zálohu, na kterou má nárok, za předpokladu, že její hodnota překročí požadavky, které budou zaručeny o více než 20%.

  1. Právo uchovávání / započtení

Je vyloučeno uplatnění nároku na retenci vyplývající z jiných transakcí plynoucích z probíhajícího obchodního vztahu ze strany kupujícího.

Započtení ze strany kupujícího je vyloučeno, pokud pohledávka není nesporná, nebo nebyla určena jako právně závazná.

  1. Závěrečná ustanovení

Pokud jsou splněny předpoklady pro uzavření dohody o místě příslušnosti, toto místo příslušnosti pro všechny nároky smluvních stran je Daun - Německo. Společnost TechniSat má však právo podat případnou žalobu proti kupujícímu na jeho obecném místě.

Veškeré smlouvy uzavřené mezi stranami ohledně plnění této smlouvy musí být uzavřeny písemně. Neuzavírají se žádné slovní doplňkové dohody.

Na smluvní vztah se vztahuje pouze německé právo - s výjimkou Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží.

Pokud je některá z výše uvedených podmínek neúčinná, není platnost zbývajících podmínek tímto ovlivněna.

© 2023 Lukasweb.cz
chevron-down